You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Luxurylabel.pl z 26.10.2016r.
I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność
prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93
ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w
ramach sklepu internetowego Luxury Label;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod
luxurylabel.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać
Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą GastroWorld a Klientem, zawierana z
wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.
1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do
zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę
Towaru.
II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego
dostępnego pod luxurylabel.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod luxurylabel.pl, prowadzony jest przez
firmę GastroWorld, NIP 5222643310, REGON 140846725
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu
internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu
internetowego;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych
w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem
spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient
następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Mozilla Firefox w wersji 38.0 i wyższejl lub Internet Explorer w wersji 11.0 i
wyższej, Opera w wersji 32.0i wyższej , Google Chrome w wersji 47.0 i
wyższej, Safari w wersji 9.0 i wyższej
b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024x 768 pikseli.
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym
zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia
końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma GastroWorld zastrzega
sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu
internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku
potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym
czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej
serwisu luxurylabel.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w
szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią
zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest
rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza
rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz
podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Firma GasrtoWorld może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze
Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub
całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w
przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy
Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z
prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające
prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr
osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów
sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę
GastroWorld za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa
lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię
firmy GastroWorld.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu
internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody
firmy GastroWorld.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w
związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy
podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia
zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki
służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione
danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy
prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających
dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego
funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego
oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach
Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych
klientów oraz dla [nazwa prowadzącego],
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu
internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa,
postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci
Internet.
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu
internetowego należy wejść na stronę internetową luxurylabel.pl, dokonać
wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o
wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich
dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku
„Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz
w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi
Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego
wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie
złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie
zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym
kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści
Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe
oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z
firmę GastroWorld umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 1
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą
ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta
wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z
Regulaminem.
V. Dostawa
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i
odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania
Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską.
Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania
zamówienia.
5.3. Termin realizacji dostawy podany jest przy zamówieniu.
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym
czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej
serwisu luxurylabel.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi
istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez
przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do
przesyłki zawierającej towar paragonu.
VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie
składniki, w tym podatek VAT.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego PKO BP 71 1020 1185 0000 4402
0100 2070
b) płatnością w systemie DotPay
VII. Odstąpienie od Umowy sprzedaży
a) konsument może bez podania przyczyny odstąpić od umowy o świadcznie
usługi elektronicznej, w tym od umowy sprzedaży z zachowawaniem norm
sprzedaży oraz zwrócić zakupiony towar do 14 dni od odebrania przesyłki
(rzecz musi posiadać metki, nie być w stanie nienaruszonym, w
oryginalnym opakowaniu oraz musi być dostarczona z paragonem sprzedaży),
b) prawo odstąpienia od umowy elektronicznej nie przysługuje konsumentowi
m.in. w odniesieniu do umowy sprzedaży, jeśli sprzedawca wykonał w pełni
usługę za wyrazną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę
utraci prawo odstąpienia od umowy,
c) konsument może odstąpić od umowy sprzedaży, składając sprzedającemu
oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na
formularzu zwrotu przesyłając drogą elektroniczną.
d) w przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu
przez konsumenta od umowy sprzedaży, sprzedawca niezwłocznie prześle
klientowi potwierdzenie jego otrzymania.
e) niezwłocznie, nie pózniej jednak niż w terminie 14 dniu od dnia, w którym
konsument odstąpił od umowy sprzedaży, ma obowiązek zwrócić produkt
sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego
upływem,
f) sprzedawca zobowiązuje się do odebrania produktu na swój koszt, gdy ze
względu na jego charakter nie można odesłać produktu w zwykły sposób
pocztą, a jednocześnie produkt został dostarczony konsumentowi do miejsca,
w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy sprzedaży,
g) konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu
będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny
do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu,
h) w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, uważa się ją za niezawartą
jeśli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim
sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać,
i) Adres zwrotu towarów:
Luxury Label
ul. Wiślana 76A
05-092 Łomianki
VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1. Firma GastroWorld jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego
konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za
wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art.
556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych
prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres
info@luxurylabel.pl. Firma GastroWorld zobowiązuje się do rozpatrzenia
każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do
poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3.Firma Gastro World nie jest producentem towarów. Producent ponosi
odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz
przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny
przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach
gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje
się w karcie gwarancyjnej.
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1. Firma GastroWorld podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni
poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy
technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie
nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę GastroWorld o
wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu
Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może
zgłaszać pisemnie na adres: Luxury Label, ul.Wiślana 76A 05-092 Łomianki,
mailowo pod adres info@luxurylabel.pl lub przy użyciu formularza
kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do
korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z
funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. Firma GastroWorld zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w
terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym
okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
X. Postanowienia końcowe
10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Gastro
World a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu
Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami
właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą
GastroWorld a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1]
Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu
ze względu na siedzibę firmy GastroWorld.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego